20. End of Carnival – Retro Party – Ostatki w Clubie Planeta, 18.02.2023 - Club Planeta