REGULAMIN KLUBU CLUB PLANETA

 1. Regulamin porządkowy obowiązujący na terenie Klubu Club Planeta w Piasecznie, przy ulicy Młynarskiej 54.
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Club Planeta zobowiązane są zastosować się do niniejszego Regulaminu porządkowego.
 3. Nad wykonaniem niniejszego regulaminu czuwa Zarząd Club Planeta, jego pracownicy oraz Ochrona Klubu.
 4. Na terenie Club Planeta obowiązuje całkowity zakaz:
  • wnoszenia własnej żywności, własnych napojów, w szczególności napojów alkoholowych;
  • wnoszenia broni i niebezpiecznych przedmiotów;
  • posiadania i spożywania środków odurzających lub psychotropowych;
  • nieobyczajnego zachowania;
  • wynoszenia napojów poza teren klubu i spożywania ich poza siedzibą klubu;
  • zanieczyszczania i zaśmiecania klubu;
  • niszczenia mienia należącego do klubu i innych osób;
  • wchodzenia w strefy klubu nie przeznaczonej do celów imprezy;
  • rzucania wszelkimi przedmiotami;
  • sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Zarządu klubu;
  • wchodzenia na teren klubu ze zwierzętami;
  • wchodzenia na teren imprezy z rowerami, na rolkach lub deskorolkach;
  • naklejania nalepek na terenie klubu oraz malowania po ścianach wewnętrznych oraz zewnętrznych;
  • wchodzenia i zakładania nóg na stoły, kanapy i loże oraz przysypiania.
 5. Zabrania się przebywania na terenie klubu w okryciach wierzchnich. Goście Club Planeta mogą skorzystać z szatni klubu. Zasady korzystania z szatni reguluje odrębny regulamin.
 6. Prawo wstępu na imprezę mają:
  • osoby powyżej 20-go roku życia, posiadające dowód tożsamości potwierdzający wiek, które posiadają ważny bilet wstępu lub zaproszenie. W uzasadnionych przypadkach obsługa Klubu może poprosić gości o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym wiek (dowód, legitymacja, prawo jazdy);
  • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów publicznych posiadający ważną kartę klubową lub zaproszenie/akredytację;
  • przedstawiciele służb państwowych i komunalnych oraz medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Klubu.
 7. Na imprezy organizowane przez klub wstępu nie mają:
  • osoby w wieku szkolnym i licealnym, także w sytuacjach gdy będą przebywały w towarzystwie osób w wieku powyżej 20 lat i będą z tymi osobami spokrewnione;
  • osoby zachowujące się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;
  • osoby niestosownie ubrane;
  • osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
  • osoby agresywne w wyglądzie i zachowaniu, których obecność może stworzyć sytuacje niebezpieczne dla innych osób przebywających w klubie.
 8. Klub zastrzega sobie prawo do selekcji Gości. Selekcjoner może odmówić wstępu do Klubu osobom wymienionym w punkcie 7.
 9. Opłata za bilet wstępu pobierana jest online w przypadku przedsprzedaży za pośrednictwem aktualnych oficjalnych kanałów sprzedaży biletów Clubu Planeta, a także gotówką lub kartą płatniczą w przypadku zakupu biletu na miejscu.
 10. Opłata za bilet wstępu nie jest zwracana w przypadku wychodzenia z terenu Klubu. Jako teren klubu rozumie się budynek oraz wygrodzony teren do niego przylegający. Wejściem na teren Klubu jest brama wjazdowa oraz furtka. W przypadku opuszczenia terenu Klubu, ponowny wstęp na jego teren wiąże się z ponownym zakupem biletu.
 11. Zakupionego biletu po wejściu na imprezę nie wolno udostępniać innej osobie.
 12. Zwrot biletu zakupionego w Clubie Planeta może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach, w tym spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie klubu.
 13. Osoba kupująca bilet zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, w szczególności punktami 6, 7 i 10.
 14. W przypadku nie spełnienia warunków wstępu do Klubu Selekcjoner może odmówić wejścia do Klubu pomimo posiadania ważnego biletu.
 15. W celu rezerwacji loży lub VIP Roomu koniecznym jest ustalenie szczegółów z Managerem Klubu pod numerem telefonu: 789 289 519, lub drogą mailową: kontakt@clubplaneta.pl
 16. Klub jest obiektem monitorowanym. Osoby przebywające w Klubie wyrażają zgodę na uwiecznianie ich wizerunku.
 17. Pracownicy Klubu, w tym przedstawiciele Agencji Ochrony są uprawnieni do:
  • sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie (tj. biletu lub zaproszenia), a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania do opuszczenia imprezy;
  • do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości i wieku;
  • przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w punkcie 4;
  • do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem porządkowym.
 18. Club Planeta ma prawo wyprosić, a w razie stawiania oporu usunąć z terenu klubu osoby, które swoim zachowaniem naruszają niniejszy Regulamin porządkowy, osoby mogące zanieczyścić ubrania innych osób lub wzbudzające odrazę brudem i niechlujstwem, osoby agresywne lub których zachowanie stanowi zagrożenie dla osób i mienia w Klubie, bez obowiązku zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet.
 19. Club Planeta ma prawo nie wpuścić na imprezę osób odmawiających:
  • poddania się czynnościom sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie;
  • wylegitymowania się w celu ustalenia ich wieku;
  • przedstawienia zawartości bagaży i odzieży, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w punkcie 4.
 20. Club Planeta ma prawo nie wpuścić gości na imprezę, gdy wszystkie bilety zostały sprzedane i w klubie znajduje się taka ilość osób, że wpuszczenie kolejnych może spowodować niemożliwość zapewnienia przez Klub odpowiedniego bezpieczeństwa i porządku na jego terenie.
 21. Zakup biletu oraz wejście na teren Clubu Planeta oznacza akceptację poniższego regulaminu i zgodę na zastosowanie się do jego przepisów porządkowych.
 22. Klient Klubu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jego winy.
 23. Lokal nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas godzin otwarcia, takich jak: pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.
 24. Lokal zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanego wydarzenia bez podania przyczyny. W takim przypadku zadatek podlega zwrotowi w wysokości wpłaconej (pojedynczej wysokości). Odwołanie wydarzenia nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.
 25. Podczas wydarzeń w Klubie mogą wykonywane być fotorelacja oraz videorelacja.
 26. Wchodząc na teren Klubu Gość wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w celach marketingowych Klubu.
 27. Godziny otwarcia Klubu ustala Zarząd Klubu indywidualnie dla każdej odbywającej się w nim imprezy i wydarzenia.
 28. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz korzystania z podgrzewaczy tytoniu oraz vaporyzatorów.
 29. Klub w swoim wnętrzu wykorzystuje mocne i szybko zmieniające się światło oraz lasery. Osoby cierpiące na choroby takie jak padaczka, epilepsja oraz inne choroby przez które ich organizm źle reaguje na szybko zmieniające się światło, wchodzą do klubu na własną odpowiedzialność.
 30. Obsługa zastrzega sobie prawo usuwania szklanek i butelek pozostawionych na konsoli, lub w miejscach gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób lub mienia Klubu.
 31. Obsługa Klubu może odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
 32. Każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa i aktów wandalizmu zgłaszane będzie Policji. Jednocześnie w przypadku tych osób będzie miał zastosowanie zakaz wstępu do Klubu.
 33. Spory w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Zarząd Klubu reprezentowany przez Managera Klubu.
 34. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu lub na osobach na terenie Klubu oraz terenie przyległym do Klubu.
 35. Skargi i wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej.
 36. Niniejszy Regulamin obowiązuje do dnia jego odwołania.

REGULAMIN SZATNI KLUBU CLUB PLANETA

 1. Szatnia jest obowiązkowa.
 2. Szatnia jest płatna – 2 zł za osobę.
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz w i na odzieży.
 4. W przypadku zagubienia numerka należy niezwłocznie poinformować o tym Pracownika szatni lub Managera Klubu. Za zgubiony numerek pobierana jest opłata w wysokości 50 PLN. W celu odbioru odzieży ze zgubionego numerka należy zgłosić się po zakończeniu imprezy lub w dniach pracy Administracji Klubu od wtorku do czwartku w godzinach 10:00-16:00.
 5. Pozostawione rzeczy w szatni przechowywane są 14 dni od dnia imprezy. W sprawie odbioru pozostawionych rzeczy należy zgłosić się w dniach pracy Administracji Klubu od wtorku do czwartku w godzinach 10:00-16:00.

Najbliższe imprezy!